Dr. Miklos Pinter

Обо мне

Биографическая справка

Д-р МИКЛОС ПИНТЕР

1982-1986

Обучение специалиста на Детском отделении LKH – Университетской больнице в Дьере. Специализированный экзамен по детской и подростковой медицине

1986-1988

В ротации заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных, скрабы для тканей и амбулаторное отделение

1988-1990

Дополнительная подготовка специалистов по детской кардиологии

1990

Специализированный экзамен по детской кардиологии Заведующий отделением детской кардиологии Консультационная деятельность в детской кардиологии с акцентом Интенсивная терапия недоношенных детей, внедрение новых неинвазивных методов. Интенсивные тренировки по общей ультразвуковой диагностике

1993

Создание общей ультразвуковой машины скорой помощи

1994

Учебный визит и обучение по ультразвуковой диагностике в детской больнице AKH Вена Предлагаем заполнить Obrarztstelle в детском отделении KH St.Pölten.

1995

Заведующий отделением общей ультразвука и отделением детской кардиологии отделения детей и молодежи г. Санкт-Пёльтен.

1996

Организатор и преподаватель на ежегодных ультразвуковых курсах “Детская допплерография и эхокардиография” (курсы, структура и переподготовка в Санкт-Пёльтене и Вене)

2003

С 1 февраля старший врач Детского кардиологического центра в Линце Заведующий отделением кардиологической поликлиники

2009

Основатель и директор «Скорая помощь при врожденных пороках сердца», а затем «Детский центр здоровья Döbling» в частной клинике Döbling.

2017

Выборный врач в Центре здравоохранения Wiener Privatklinik

 

Biograficheskaya spravka

1982-1986

Obucheniye spetsialista na Detskom otdelenii LKH - Universitetskoy bol'nitse v D'yere.
Spetsializirovannyy ekzamen po detskoy i podrostkovoy meditsine

1986-1988

V rotatsii zaveduyushchiy otdeleniyem intensivnoy terapii novorozhdennykh, skraby dlya tkaney i ambulatornoye otdeleniye

1988-1990

Dopolnitel'naya podgotovka spetsialistov po detskoy kardiologii

1990

Spetsializirovannyy ekzamen po detskoy kardiologii

Zaveduyushchiy otdeleniyem detskoy kardiologii

Konsul'tatsionnaya deyatel'nost' v detskoy kardiologii s aktsentom

Intensivnaya terapiya nedonoshennykh detey, vnedreniye novykh neinvazivnykh metodov.

Intensivnyye trenirovki po obshchey ul'trazvukovoy diagnostike

1993

Sozdaniye obshchey ul'trazvukovoy mashiny skoroy pomoshchi

1994

Uchebnyy vizit i obucheniye po ul'trazvukovoy diagnostike v detskoy bol'nitse AKH Vena

Predlagayem zapolnit' Obrarztstelle v detskom otdelenii KH St.Pölten.

1995

Zaveduyushchiy otdeleniyem obshchey ul'trazvuka i otdeleniyem detskoy kardiologii otdeleniya detey i molodezhi g. Sankt-Pol'ten.

1996

Organizator i prepodavatel' na yezhegodnykh ul'trazvukovykh kursakh "Detskaya dopplerografiya i ekhokardiografiya" (kursy, struktura i perepodgotovka v Sankt-Pol'tene i Vene)

2003

S 1 fevralya starshiy vrach Detskogo kardiologicheskogo tsentra v Lintse

Zaveduyushchiy otdeleniyem kardiologicheskoy polikliniki

2009

Osnovatel' i direktor «Skoraya pomoshch' pri vrozhdennykh porokakh serdtsa», a zatem «Detskiy tsentr zdorov'ya Döbling» v chastnoy klinike Döbling.

2017

Vybornyy vrach v Tsentre zdravookhraneniya Wiener Privatklinik

педиатрический, педиатрия

Ein Besuch beim Kinderarzt kann Ihrem Kind Spaß machen.